La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Palma d’Ebre les següents subvencions:

Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Convocatoria 2017. Import concedit: 4.485,50 €

Pla d’acció municipal (PAM). Renovació tram oest clavegueram. Import 51.119,05 €. Construcció d’un nou tram de clavegueram al carrer de la Font Vella. Import 18.108,78 €

Pla d’acció municipal (PAM). Programa de Manteniment per despesa corrent 2017. Import 38.606,15 €

Seguretat a zones de bany (platges i piscines). Socorrista piscina municipal. Import 4.994,89 €

Millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà .
Inversions: import 3.250,23 €. Manteniment: import 1.121,31 €

Obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics (PEXI). Renovació de l’equipament informàtic. Import 3.060,00 €. Unificació de dos quadres d’enllumenat. Import 3.394,32 €

Gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, i recollida d’animals domèstics abandonats. Peridomèstics. Import 4.684,80 €

Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Import 3.000,15 €

Inversions en actuacions de carácter singular i extraordinari. Import  5.625,53 €

Divulgacio PLA_NORMES_2013