DECRET

Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-COV-2 (coronavirus).

Fets

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARSCOV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de cumplir amb les normes dictades per l’Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l’expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

Fonaments de dret

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.

Article 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.

Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,

Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge,

Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública,

Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus,

Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de mesures a adiptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’Estat amb motiu del Covid-19.

En conseqüència, RESOLC:

Primer.- Determinar que les funcions d’aquesta Comissió Municipal seran les definides en l’Epígraf 3.4.1. Plans d’Emergència Municipals, del Pla d’actuació del PROCICAT, per emergències associades a malalties transmisibles emergents amb potencial alt risc.

Segon.- L’aprovació i activació al Municipi del Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19, amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població, en el benentès que aquest Pla no és de mesures sanitàries, sinó de garantia de serveis, concretades en les recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes mesures puguin ser actualitzades, reforçades o modificades, i sense perjudici de les directament derivades de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.

Tercer.- La identificació dels serveis bàsics i estratègics de necessària garantía per part d’aquest Ajuntament :

Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d’aliments i begudes.

Seguretat i vigilància general.

Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització.

Resolucions dels Òrgans de Govern.

Sistemes i serveis informàtics.

Seu Electrònica.

Registre general.

Quart.- El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu.

Cinquè.- La suspensió de tots els actes i esdeveniments de caràcter públic organitzats per l’Ajuntament en espais oberts i tancats

Sisè.- La suspensió del mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant).

Setè.- Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu de l’Ajuntament, la qual serà preferentment telefònica i electrònica en tot allò que sigui possible, i només excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents, respectant sempre les mesures de seguretat establertes.

Vuitè.- La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

Novè.- La suspensió de les Sessions Ordinàries dels Òrgans col·legiats de l’Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presencia de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients.

Desè.- La dispensació al personal, llevat de l’adscrit de forma directa als serveis i unitats declarats bàsics i estratègics de necessària garantia, de presència a les dependències i oficines municipals a partir del dia 16 de març de 2020 i fins el canvi de circumstàncies permetin la presència en condicions de seguretat per a la salut personal i col·lectiva.

No obstant això, tot el personal dispensat haurà d’estar localitzable i disponible durant l’horari de la jornada normal i ordinària de treball, o l’especial en el seu cas aplicable, i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball i les circumstàncies així ho requereixin.

Onzè.- L’habilitació als / les Regidors/res amb competències delegades per a requerir la presència física de les respectives persones empleades municipals en qualsevol moment per tal de garantir els serveis bàsics i extraordinaris, els quals hauran d’atenir-se a les directrius de les seves direccions. Aquesta mesura és realitzaria de forma rotatòria per a minimitzar la presencia continuada als Centres de Treball.

Dotzè.- Determinar que cada Regidor/a amb competències delegades haurà d’identificar i facilitar el nom de les persones que hagin de tenir habilitat l’accés remot des dels seus domicilis, per tal de garantir els anomenats procesos crítics de gestió i realitzar les adequacions tècniques  necessàries en els equips informàtics personals o corporatius.

Tretzè.- Determinar que tot el personal adscrit a la Brigada d’Obres i Serveis estarà en situació de retén.

Catorzè.- L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d’aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s’anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

Agenda de salut pública:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

Quinzè.- La publicitat d’aquesta Resolució a la Seu Electrònica de la corporació, així com dels diferents Acords, Resolucions i Circulars que siguin

enviats a l’Ajuntament per les diferents Administracions competents, havent de procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals.

Setzè.- L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins al 30 de març de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons l’evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

Disset.- Comunicar el present Decret a tots/totes els/les Regidors/res de la Corporació, Unitats i Serveis. Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

L’Alcaldessa

Marina Rojals del Àlamo

Aquestes mesures s’han prorrogat mentre estigui vigent l’estat d’alarma.