Mesures excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària fora d’establiment comercial.

FETS

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 75/2020 de data 16 de març, es va resoldre, entre d’altres el següent:

Sisè.- La suspensió del mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant).

 

FONAMENTS DE DRET 

 • Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local,
 • Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
 • Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
 • Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge,
 • Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública,
 • Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,
 • Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
 • Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
 • Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-Cov-2.
 • Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització dedeterminades restriccions d’àmbit nacional, establertes arran de ladeclaració e l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a latranscisió cap a la nova normalitat.

 

En conseqüència, PROPOSO:

 

Primer.- Modificar l’apartat sisè de la Resolució núm. 75/2020 de data 16 demarç de 2020 per tal de permetre la venda no sedentària fora d’establimentcomercial (venda ambulant i de caràcter generalista), en la seva ubicacióactual, però amb les següents condicions d’obligat compliment tant perparadistes, com pel públic :

a) Separació mínima entre parades de cinc metres.

b) Atenció individualitzada, i manteniment de l’ordre d’espera amb separació mínima entre persones de dos metres.

c) El temps de permanència en les parades de venda haurà de ser l’estrictament necessari per a l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat i no s’hi podran consumir productes.

d) S’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantenen la distància de seguretat.

e) Dispensació de les mercaderies directament pel paradista, amb prohibició de contacte directe del gènere per part de la clientela.

f) Anunci de les mesures mitjançant cartells a la vista de la clientela.

g) A la finalització de l’activitat comercial, neteja de l’espai amb dispositiu polvoritzador de gel o líquid hidroalcohòlic.

h) Altres mesures:

  1. Disposició a la clientela de forma gratuïta pels paradistes de gel o líquid hidroalcohòlic per rentat de mans.
  2. Disposició de les mercaderies en taules prèviament desinfectades;no es permet la disposició de caixes directament al terra o sobremobiliari urbà.

i) Qualsevol altra obligació o requisit determinats pels articles 10 a 14 del’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització dedeterminades restriccions d’àmbit nacional, establertes arran de ladeclaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a latransicó cap a la nova normalitat i per les successives normes que esdictin amb ocasió de les següents fases de la desescalada.

Segon. Fer pública aquesta Resolució i publicar-la a la seu electrònica de lacorporació, així com procedir a la seva difusió a través de les diferentsxarxes de comunicació municipals.

Tercer. Comunicar el present Decret a tots els regidors de la Corporació.

Quart. Comunicar aquest Decret a la Comunitat Autònoma als efectes decompliment de l’establert en l’apartat Segon de l’Ordre SND/234/2020, de15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció iremissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisisanitària ocasionada pel COVID-19.

RÈGIM DE RECURSOS:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el JutjatContenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptarde l’endemà de la seva notificació.Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposiciódavant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar del’endemà de la seva notificació.

L’alcaldessa,

Marina Rojals del Alamo