Monthly Archives: desembre 2020

Concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi (Covid 19)

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat:   Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,amb càrrec a la partida 439/47901 del pressupost vigent.     Sol·licitant   Import de la subvenció   Laura Abella Pardell 613,22 €   M Dolors Miret [...]

Concessió de subvencions: ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar, curs 2020-2021

desembre 4, 2020|Ajuts i Subvencions|

Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s'ha acordat: Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la partida 326/48005 del pressupost vigent. Nom i cognoms Import Laura Abella Pardell 100 € M Mercè Garcia Pahul 100 € Núria Sas Cubells [...]