Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s’ha acordat:

Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas, amb càrrec a la partida 326/48005 del pressupost vigent.

Nom i cognoms Import
Laura Abella Pardell 100 €
M Mercè Garcia Pahul 100 €
Núria Sas Cubells 100 €
Roser Trepat Costa 50 €
Magda Arnautu 100 €
Mònica Faiget Salvadó 50 €
Eduard Vernet Miró 100 €
Raquel Masip Masip 50 €
Joaquim Abella Llauradó 100 €
Cristina Grau Roman 50 €
M Jesús Serrano Descarrega 100 €
Núria Galceran Ciuraneta 50 €
Anna Quiñonero Martí 100 €

Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Tercer.- Comunicar-ho a la Intervenció General de l’Ajuntament.