Per Junta de Govern de data 2 de desembre de 2020, s’ha acordat:

 

Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen, la subvenció que es detalla en cada cas,amb càrrec a la partida 439/47901 del pressupost vigent.

 

 

Sol·licitant

 

Import de la subvenció

 

Laura Abella Pardell

613,22 €

 

M Dolors Miret Ciuraneta

2.511,36 €

 

Anna Franquet Lozano

598,81 €

 

Natàlia Vila Perelló

3.384,27 €

 

Fco Javier Cubells Miralles

2.388,26 €

 

M Teresa Perelló Rojals

504,08 €

 

Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Tercer.- Comunicar-ho a la Intervenció General de l’Ajuntament.