L’Ajuntament de La Palma d’Ebre ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% per l’any 2030 respecte l’any 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Aquesta etapa ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH a nivell d’Ajuntament i a nivell municipal. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport i el domèstic, causants del 66% i el 20% de les emissions del 2005, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del 2005, que es comptabilitzen en 1.864 tCO2e i definir el pla d’acció de mitigació que ha de permetre reduir-les fins a les 1.118 tCO2e com a mínim l’any 2030. D’altra banda, destacar que les emissions a nivell d’Ajuntament (equipaments municipal, enllumenat públic i flota de vehicles) representaven únicament el 6% de les emissions del municipi de l’any 2005.

Pel període 2005-2018 les emissions han disminuït un 16%.

El PAESC també anirà acompanyat per una estratègia d’adaptació on s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic i es definirà un pla d’acció amb una sèrie de mesures que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats. En funció de l’exposició, la sensibilitat i la capacitat d’adaptació del municipi, s’ha detectat que aquest presenta una major vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic vinculats a les onades de calor i l’increment de la temperatura, i els efectes sobre els boscos. Les sequeres i la disponibilitat d’aigua, els valors paisatgístics i biodiversitat, i les tempestes i pluges torrencials presenten una vulnerabilitat associada inferior.