Aquesta subvenció té per objectiu donar suport a les entitats del territori en la reforma d’equipaments culturals o d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, en la compra de béns inventariables i en la conservació i inversió en elements patrimonials i en plataformes virtuals o aplicatius informàtics.
L’Ajuntament de la Palma d’Ebre es va acollir a l’apartat 1 (obres de conservació, reforma i millora d’equipaments culturals o ciutadans destinats preferentment a usos culturals, cívics i socials).

Es va decidir fer el canvi de la porta del bar del Centre Cultural ja que l’antiga es trobava en molt mal estat.

També es va reformar un tram de coberta del Centre Cultural de la Palma d’Ebre, concretament la zona
que cobreix els lavabos i la sala annexa, amb la finalitat de millorar les condicions tèrmiques i l’envolvent per a la protecció davant les humitats.

L’import total de la subvenció de la Diputació de Tarragona va ser de 25.000 euros.