Durant aquest any 2023 s’ha adquirit un nou vehicle de Protecció Civil, subvencionat en un 100% pel Ministeri de l’Interior per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, dins les subvencions destinades a entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear de l’anualitat 2022.

Durante este año 2023 se ha adquirido un nuevo vehículo de Protección Civil, subvencionado en un 100% por el Ministerio del Interior por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dentro de las subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear de la anualidad 2022.