Durant l’any 2023 s’han realitzat les analítiques d’aigua d’acord amb el RD 3/2023, les analítiques de l’aigua de les piscines, s’han adquirit els productes necessaries per als tractaments de les aigües i també s’ha realitzat el control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals.

Aquestes actuacions compten amb una subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 9.103,82 euros. Les despeses es financen en un 95% de les despeses justificades fins arribar a l’import màxim atorgat.