L’Ajuntament de la Palma d’Ebre ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 3.425,74 euros per finançar les despeses de gestió de plagues urbanes i gestió d’animals domèstics. Concretament l’Ajuntament ha sol·licitat aquest ajut per finançar les despeses de desinsectació i desratització dels locals municipals i del clavegueram, fer tasques de control de la processionària del pi a les zones de lleure municipals, i donar el servei de gestió dels animals domèstics.

Aquesta actuació es finança en un 83,97 % de les despeses justificades fins arribar a l’import màxim atorgat.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la