El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) preveu determinades obligacions de documentació dels tractaments per als responsables i els encarregats del tractament de dades.

D’acord amb l’article 30.1 del Reglament, cada responsable, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament que es duen a terme sota la seva responsabilitat.

Registre d’activitats de l’Ajuntament de la Palma d’Ebre.

Per donar compliment a l’article 37.7 del RGPD i a l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publiquen les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l’ajuntament:

 

Nom:  Unitat de Protecció de dades i Transparència

Correu electrònic: sam.protecciodades@dipta.cat

Telèfon: 977.29.66.99

Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001 Tarragona

Política de privadesa

Drets de l’autodeterminació informativa