Competències de la Junta de Govern Local:

 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència; concertar operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’ exercici anterior; i ordenar pagaments i rendir comptes, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Les aprovacions d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, a excepció dels casos en que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, exceptuant que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
 • Actuar com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
Composició

La Junta de Govern local està composada per:

 • Marina Rojals del Alamo
 • Jaume Masip Vilà
 • Pau Ciuraneta Martí
NO HI HA ACTES PUBLICADES